ข่าวสาร | News
image

แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า SCI (SCI Supplier Sustainable Code of Conduct)

บริษัท สยามเคมีคอลอินดัสตรี้ จำกัด (SCI) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ความตั้งใจดังกล่าวบรรลุตามปณิธานที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิผล SCI